วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

จามบ่อย ๆ เสี่ยงเป็นโรคไหมนะ

จามบ่อย ๆ เสี่ยงเป็นโรคไหมนะ

หากคุณไม่ได้เป็นหวัด แต่จามบ่อย ๆ คุณอาจจะเป็นเพราะภูมิแพ้ ซึ่งอาจจะเป็นการแพ้สัตว์เลี้ยง เชื้อรา หรือไรฝุ่นที่อาศัยอยู่ในที่นอนและผ้าม่าน ลองพยายามจดบันทึกรายละเอียดของอาการที่เกิด รวมถึงเวลาและสถานที่เกิดไว้เป็นประจำ เพื่อวิเคราะห์ถึงตัวกระตุ้นของอาการ
หากคุณจามทันทีที่ตื่นนอนในตอนเช้า ก็น่าจะเป็นเพราะไรฝุ่น ซึ่งแก้ไขได้โดยการซักผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน และปลอกหมอนด้วยน้ำร้อน เช็ดทำความสะอาดบ้านและเครื่องเรือนต่าง ๆ ด้วยผ้าชุบน้ำ แทนที่จะแค่กวาดหรือปัดฝุ่น หรือดูดฝุ่นเป็นประจำ
แต่ถ้าคุณยังจามอย่างต่อเนื่องนานเกิน 2 สัปดาห์ หรือหากอาการที่เกิดรบกวนการดำเนินชีวิตตามปกติของคุณ แพทย์จะช่วยวินิจฉัยว่ามีสาเหตุอื่นแอบแฝงหรือไม่ และสั่งยาพ่นสเตียรอยด์เพื่อลดอาการอักเสบที่อาจมี

Souvent, le risque est pas mal.

Si vous n'avez pas un mauvais rhume, mais souvent c'est parce que vous pouvez être allergique. Quels peuvent être allergiques aux animaux, les moisissures ou les acariens qui vivent dans la literie et les rideaux. Essayez d'écrire les détails de ces symptômes. L'heure et le lieu de naissance, lieu sur une base régulière. Pour analyser le catalyseur des symptômes.
Si vous éternuez quand vous vous réveillez le matin. C'est parce que les acariens. Cela a été résolu par lavage à l'eau chaude, des couvertures, des draps et taies d'oreiller. Nettoyage de la maison et des meubles avec un chiffon humide. Au lieu de simplement balayer ou épousseter. Ou passer l'aspirateur régulièrement.
Mais si vous éternuez sans interruption pendant plus de deux semaines ou si les symptômes interfèrent avec votre style de vie normal. Votre médecin vous aidera à décider si oui ou non il ya d'autres causes de la latence. Et de prescrire un spray de stéroïdes pour réduire l'inflammation qui peut être.

Often, risk is not bad.
If you do not have a bad cold, but often it is because you may be allergic. What may be allergic to animals, mold or dust mites that live in bedding and curtains. Try to write the details of these symptoms. The time and place of birth, place on a regular basis. To analyze the catalyst of the symptoms.
If you sneeze when you wake up in the morning. This is because the mites. This was solved by washing with hot water, blankets, sheets and pillowcases. Cleaning the house and furniture with a damp cloth. Instead of just sweeping or dusting. Or vacuum regularly.
But if you sneeze continuously for more than two weeks or if symptoms interfere with your normal lifestyle. Your doctor will help you decide whether or not there are other causes of latency. And prescribe a steroid spray to

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น